Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Vàng thu…

Se gió..
Vàng thu
 …Hắt hưu mờ
Ngẫu hứng
Lữ khách tập làm thơ


Cạn chiều
Tứ vẫn không kết tứ
Chân chẳng muốn về…
Bỗng ngẩn ngơ….
Chieu Thu...