Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Hoạ hình..


Xưa tranh hoài num vu
Bây giờ “giành” cho nhau..!
Tóc sương nay như đã
Loang loang nửa mái đầu…
Ngắm hình mắt rớm lệ
Sao  chẳng nhường cho nhau..???