Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Cầu Kiều..

Xa rời bục giảng đã từ lâu…
Phấn trắng còn vương bạc mái đầu
Cầu Kiều soi bóng sông đức hạnh
Chữ lễ muôn đời vẫn khắc sâu….Tôi lại làm trò có chi đâu
Nhân gian luân chuyển vạn sấc màu
Chữ tâm mãi kính người dìu dắt
Ân tình vẹn nghĩa trọn trong nhau….


BAI CA NGUOI GIAO VIEN NHAN DAN..