Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

hoacomay75-huonggiang: Mãi thiếu bóng cha

hoacomay75-huonggiang: Mãi thiếu bóng cha: Từ nay thiếu mãi bóng Cha Nén hương con thắp xót xa ngậm ngùi Chữ sinh... Chữ tử ở đời Luôn hồi lá rụng về nơi đất lành ...