Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

hoacomay75-huonggiang: Quyét chiều...!

hoacomay75-huonggiang: Quyét chiều...!: Quyét chiều gom lá vàng rơi Đốt thành tro bụi tiễn thời đã qua Đêm nay dưới ánh trăng ngà Giếng trong tẩy gội thịt da một lần...