Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

Nỗi nhớ Người dưng…


“Người dưng” lạ lắm ai hay?
Cớ sao nỗi nhớ qua ngày sang đêm
Hạ về nỗi nhớ dần thêm
Đỏ trời hoa Phượng ngân rền tiếng ve….