Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Góc ảnh ...

Hoành tráng và uy nghi...

http://hiephoa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7295:tr-s-huyn-y-ubnd-huyn-goc-nhin-t-nh-hgiang&catid=118:trongnuoc&Itemid=608