Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Ngày rằm....

Cúng mã ngày rằm tháng 7 âm lịch

( Trẻ cúng 13, già cúng 14 hoặc 15 âm lịch, trước  khi cúng thỉnh chuông nếu có...)
 Bài cúng hiến mã cho vong:
* * *
Con nam  mô a di đà Phật (3 lần)
Con cúi đầu tấu lạy cha Trời mẹ đất….
Con lạy Mục Liên Tôn giả đại từ bi, Tào tác Trung nguyên huyết bổn trì.,
Thành kính Mục Liên lai giáng phó, Vũ lâm sứ giả trưởng minh y;
Thiên chỉ thành khôi, ôi thành sắc, hỏa quang tam muội biến tùy nghi.
Cấp phó vong linh: ………………………      lai thụ dụng;
Vô danh ngoại quỷ khước trừ chi.
Con tấu lạy các quan Đông trù tư mệnh táo phủ thần quân chư vị tôn thần chúa bà bản cảnh: Làng, khu phố…..  
Con lạy các quan: Ông công, ông táo, thổ địa thần linh...
 * * *
Hôm  nay là ngày:………Tháng…..năm  …..
Con là:………………………………
Cung thỉnh vong linh:……………………….( Tự phúc?…)….( hiệu diệu?….)
Mất ngày…….tại……….được an táng tại…………)
Chân linh xin con  có mấy lời phân giải
Dẫn nghĩa tiến vàng mã cho vong
…………….
Các vật dụng sự tử, như sinh
Giao cấp phó vong linh thụ dụng
Trên ban thờ gồm:
Đăng hoa đèn nến… quần áo, vàng tiền…..
Kim ngân hoa vật….
Đồ chay:………Đồ mặn……..
Thỉnh vong linh ……… lai lâm thụ hưởng
Cấm loài ngoại quỷ vô danh
Không được phép vọng hành chiếm đoạt
Cầu xin cho vong linh ……..Sớm tịnh độ siêu thoát
Sau là phù hộ độ trì cho chúng con………..Sức khỏe bằng an, lộc tài vượng phát...
Con người trần mắt thịt, thật  lòng thành tâm sắp lễ có gì không phải cúi xin các quan ngài, xin vong linh……. …..Lượng thứ..
Con nam mô  A di đà Phật…( 3 lần)

Khi hết tuần nhang ( hương)  hóa tiền vàng: Đọc tên  vong thụ hưởng…..
Đến tuổi phải lo HG Chân thành mời các bạn tham khảo, bổ sung để vận dụng trong ngày lễ Vu lan, ngày xá tội vong nhân, lễ báo  hiếu….
Mời bạn nghe ca khúc: ĐẠO LÀM CON...